MIDDEN - DELFLAND

Ontwikkeling Kerkpolder

26 september 2001. Eind september presenteerde de gemeente Schipluiden het "Ontwerp-bestemmingsplan Kerkpolder-Oost" (gedateerd 26 september 2001). Het plan beschrijft de invulling van het deel van de polder dat nu nog weiland is en dat plaats gaat maken voor sportgelegenheden en recreatie. Daarnaast zijn ook aanpassingen in het al ingerichte deel voorgesteld. Het terrein van de huidige sportvelden van Den Hoorn zal later worden bebouwd.

Op deze pagina een korte samenvatting met tekeningen van dit ontwerp door HASKONING, "Consulting engineers and architects". De tekst is grotendeels over genomen uit dit rapport, dat op dit moment ter inzage ligt bij de gemeente en bibliotheken.


Kerkpolder 2001. Onder het reeds ingerichte deel met zwembad en sportvelden. Midden de weilanden. Boven-rechts de bebouwing van Den Hoorn. Links-boven het kassengebied van de Harnaschpolder.

De kaart links geeft een grove indeling van het gebied. Den Hoorn ligt geheel bovenaan!. Het paarse deel geeft de verlenging aan van de Reinier de Graaffweg over de nieuw te bouwen brug. Hiermee wordt de Hoornseweg ontlast. Het groen deel daaronder is bestemd voor een sportcomplex. De licht-groene delen krijgen een algemene recreatieve functie. Het is duidelijk dat de kassen in dit gebied, die nog op de foto boven te zien zijn, zullen verdwijnen.
Op de kaart links staan de belangrijkste recreatieve onderdelen aangegeven. Te zien is dat ook dat ruimte ingericht wordt voor meer park en bos.

 

De volgende tekst is overgenomen uit bovengenoemd rapport en geeft een verdere beschrijving van het plan.

Planopzet

Aangezien het zuidelijke deel van de Kerkpolder-Oost alleen de huidige situatie wordt geregeld zonder verdere omvangrijke ontwikkelingsmogelijkheden, behandelen wij hier alleen het noordelijk, nog te ontwikkelen gedeelte.

Dit gebied zal grotendeels worden ingericht als sportcomplex met een omringende sloot in een parkachtige setting. De sloot rondom zal circa 5 meter zijn en is bedoeld ter ontwatering van het nieuw te ontwikkelen sportcomplex, maar ook ter afbakening van het sportterrein. In het sportcomplex zullen de volgende sportverenigingen gesitueerd worden: SV Den Hoorn, HV DIOS, De Reisduif en TC Hodenpijl. Zij vragen de volgende voorzieningen: handbalvelden, tennisvelden, voetbalvelden, bijbehorende sportaccommodaties, tribune en parkeergelegenheid.

Ontsluitingsstructuur

De verbinding voor openbaar vervoer, langs de noordzijde van het plangebied, zal afhankelijk van de realisatie van het sportcomplex worden aangelegd. Deze verbinding is namelijk één van de verbindingen, geïnitieerd vanuit Stadsgewest Haaglanden, om het openbaar vervoer over middenlange afstand tussen Haaglanden, en de gemeenten Delft en Schipluiden ingrijpend te verbeteren. hiertoe is dus onder andere deze route aangewezen van Kijkduin via Wateringseveld en de Harnaschpolder naar Delft en daarvandaan via Delfgauw-Emerald en Pijnacker naar Zoetermeer. Eén woning aan de Tramkade kan door de aanleg van deze weg niet gehandhaafd worden. Een principe profiel van deze weg op langere termijn is op de volgende bladzijde als voorbeeld opgenomen. Het is een profiel waarbinnen vrij liggende fietspaden en een reservering voor een openbaar vervoerstracé zijn opgenomen. Deze verbinding vormt tevens de ontsluiting van het sportcomplex, voor langzaam en gemotoriseerd verkeer. Het sportcomplex is, door de aanleg van een brede watergang rondom het complex, niet bereikbaar vanaf andere omringende wegen.

Ruitervoorzieningen

In het recreatiegebied wordt voorzien in een tracé van totaal 1050 meter voor de ruitersport en het aangespannen rijden. De paden zijn in principe 8 meter breed. Tevens wordt, ten noorden van de ijsbaan, een ruitersportoefenterrein met een maat 200 bij 50 meter gerealiseerd. Rond het veld wordt een greppel gelegd zodat tijdens hevige neerslagperioden het oppervlaktewater kan afwateren. Deze locatie is met een aanduiding op de plan kaart aangegeven.

Verkeers- en socialeveiligheid

Verkeerveiligheid

Bij de inrichting van de openbare gebieden zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer, met name daar waar fietsroutes wegen voor auto's kruisen. In ieder geval is in het profiel van de ontsluitingsweg van het sportcomplex een vrij liggend fietspad opgenomen, dat (onder andere via Den Hoorn) aansluiting heeft op de fietspadenstructuur richting Delft.

Sociale veiligheid

Naast de verkeersveiligheid is voor de gebruikers van het openbare gebied ook de sociale veiligheid van belang. Hiertoe dienen loop- en fietsroutes goed verlicht te zijn Daarnaast moet aandacht worden besteed aan de situering en het beheer van bosschages, hagen e.d. in het openbare gebied.

Het nieuw in te richten sportcomplex wordt omgeven door een watergang. Hiertoe is het sportterrein maar van één kant toegankelijk, namelijk vanaf de hoofdentree waardoor controle en toezicht op het sportcomplex makkelijker zijn. De entree is bereikbaar vanaf de openbare en verlichte hoofdontsluitingsweg aan de zijde van Den Hoorn. Hierdoor krijgt het sportcomplex tevens een goede oriëntatie op Den Hoorn.

Duurzaamheid

In het gebied is aandacht besteed aan de volgende aspecten met betrekking tot duurzaam bouwen:

  • Het gebied biedt ruimte voor natuurontwikkeling. Langs de plas worden brede ecologische oevers aangelegd. Voor deze oevers wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gebiedseigen riet- en biezenpollen, die uit sloten in het gebied zelf zullen worden gewonnen;
  • In de toekomst zijn verdere goede uitbreidingsmogelijkheden voor het sportcomplex mogelijk,
  • In het begin en tijdens de uivoering wordt gestreefd naar een gesloten grondbalans.