MIDDEN - DELFLAND

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder (AWZI)

De bouw van de AWZI in de Harnaschpolder is op 29 januari 2004 officieel van start gegaan. In augustus 2006 was het complex vrijwel gereed en in september 2006 werd een deel van de installatie in gebruik genomen. Het complex is nu (maart 2007) volledig in bedrijf. De officiële opening werd verricht door Prins Willem Alexander op 28 maart 2007. De AWZI wordt in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland door het commercieel bedrijf Delfluent-groep tot 2038 beheerd. Zie ook de overzichtsfoto gemaakt tijdens de Midden-Delfland Dag 2006.


Montagefoto van de AWZI in de Harnaschpolder

Centraal is het complex van de AWZI zichtbaar met zijn in het oog springende tanks, die voor een groot deel onder het maaiveld zullen liggen. Meteen daar rechts boven het kassencomplex van het Rijswijkse deel van Sion. Links grenzend aan de AWZI loopt the snelweg A4 met bovenaan het knooppunt met de Prinses Beatrixweg. Foto: Delftsche Courant 27 januari 2004

Kort Nieuws over de AWZI

Datum Nieuwsitem Bron
28 maart 2007 Officiële opening van de AWZI door prins Willem-Alexander. De AWZI is nu in bedrijf (het proefdraaien is voorbij). Tijdens de Midden-Delfland Dag, 23 juni 2007, kan de installatie bezichtigd worden.   
11 oktober 2006 De afvalwaterzuiveringsinstallatie heeft 110 miljoen euro minder gekost dan begroot. Hierdoor gaan de tarieven van het waterschap minder hard omhoog in de komende jaren. Delftse Post
Medio september 2006 De AWZI wordt gedeeltelijk in gebruik genomen. Er is sprake van geuroverlast die naar verwachting enkele weken kan duren bij het opstarten van de biologische processen. Klachten over de geuroverlast kunt u tijdens kantooruren melden bij het informatienummer van Delfluent (06) 23 31 83 27 of via het doorkiesnummer (015) 215 00 73. Diverse
17 juni 2006 Tijdens Midden-Delfland Dag was de AWZI vanaf een platform te bekijken. De grootte van de tanks wordt nu pas echt duidelijk!. Vanaf september 2006 zal de fabriek langzaam worden opgestart; begin 2007 moet het bedrijf volledig in werking zijn. Het Hoogheemraadschap van Delfland verwacht wel dat tijdens het opstarten van de AWZI enige geurtjes kunnen ontsnappen. Op de Midden-Delfland Dag pagina is een panorama foto te bekijken.  
16 februari 2005 De bouw van de AWZI in de Harnaschpolder is in volle gang. Ook de aanleg van de effluentleidingen van de AWZI ten behoeve van Zoetermeer vordert gestaag.  
29 januari 2004 Officiële startsein gegeven door staatssecretaris Schultz van Haegen. Bekijk ook de nieuwe montagefoto van het aan te leggen complex. Delftsche Courant
Herfst 2003 De opgravingen in de Harnaschpolder zijn inmiddels afgerond. Spectaculaire vondsten uit het Neoliticum vormden mooie resultaten (hier meer). Vrijwel het hele gebied waar de AWZI zal komen is inmiddels leeg. Een afslag vanaf de snelweg A4 richting Harnaschpolder is klaar en de bouwweg is in de maak.  
Zomer 2003 Opgraving van het Duin van Den Hoorn levert spectaculaire vondsten op. De bouw van de AWZI begint in november 2003! Diverse
19 september 2002 Het internationale consortium Delfluent gaat in een Publiek Private Samenwerkingsverband (PPS) met het hoogheemraadschap Delfland een hypermoderne waterzuiveringsinstallatie bouwen in de Harnaschpolder van Schipluiden. Delfluent had de meest economische aanbieding gedaan. Meer informatie op de website van Delfland. Hoogheemraadschap Delfland
26 april 2002 AWZI nog duurder. Het complex gaat nu 765 miljoen euro kosten (in plaats van 720 miljoen). Dit werd bekend bij de algemene bestuursvergadering van het hoogheemraadschap Delfland. De verhoging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de duurdere aanleg van de hoofdriolen.  Haagsche Courant
6 september 2000 AWZI kost toch 1,6 miljard. Deze kostenstijging voor de aanleg van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder in Den Hoorn wordt onder meer veroorzaakt door de ontdekking dat er veel onverwacht slechte hoofdriolen in Den Haag zijn. Ook zijn prijsstijgingen en renteverlies hierin verwerkt. Het gevolg zal wellicht zijn dat elk huishouden enkele tientallen guldens meer moet gaan betalen (zeker tot 2006 waarin de AWZI klaar moet zijn). Delftsche Courant
30 mei 2000 Gemeenteraad unaniem over bestemmingsplannen Harnaschpolder-Noord en Look-West. Bij een grote publieke belangstelling besprak de raad de plannen voor deze ingrijpende veranderingen. Goedkeuring werd gegeven voor de plaatsing van de AWZI in de noord-oost hoek, volgens plan1. Ook werd het bestemmingsplan Look-West vastgesteld waarmee de ontwikkeling van dit gebied voor o.a. woningbouw een stap verder is.  
24 februari 2000 Waterzuiveringsinstallatie voldoet aan de eisen. Maar liefst 800 pagina's waren nodig om de Milieu Effect Rapportage (MER) in af te drukken. Belangrijke conclusie is dat er geen stank of geluidsoverlast zal zijn voor de omwonenden. De bewoners zijn er niet helemaal gerust op. Tijdens de bijeenkomst in Den Hoorn (23 feb. 2000) werden ook de vijf varianten gepresenteerd. Bij de eerste variant verliezen een aantal omwonenden aan de Noordhoornseweg hun huis (deze heeft de voorkeur van het Hoogheemraadschap). Bij optie twee kunnen de huizen blijven staan. Het is de bedoeling dat de AWZI in 2006 in werking kan treden.
Het Hoogheemraadschap meldde ook dat al met voorbereidingen was begonnen, zoals met de aanleg van pijpleidingen. Maar eerst zal een (wettelijke verplicht) archeologisch onderzoek in het gebied worden gedaan. 
Delftsche Courant
1 juni 1999 Ontwikkelingsovereenkomst AWZI Harnaschpolder getekend. Op 1 juni 1999 hebben de waarnemend dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland, drs. P. Ressenaar, en de burgemeester van Schipluiden, mevr. J.M. Bijsterveldt-Vliegenthart, de ontwikkelingsovereenkomst voor de Harnaschpolder getekend. In deze overeenkomst is ook de grondverwerving voor de AWZI vastgelegd. De gemeente verwerft de grond in samenwerking met Delfland. Daarna verkoopt de gemeente de ca. 33 ha aan het hoogheemraadschap voor het afgesproken bedrag. Eerder, op 25 mei, was er al een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Harnaschpolder over de wijze van de grond verwerving. Op 22 en 25 juni zijn er twee informatieavonden in de Hoornbloem, Den Hoorn, over de plannen van de gemeente voor de ontwikkeling van de polder. De start van de AWZI is gepland in 2001. Delftse Post en Schip-Hoorn
15 april Nieuwe fase voor Harnaschpolder. De gemeente Schipluiden en het Hoogheemraadschap Delfland zijn de aankoopprijs voor het terrein voor de aan te leggen afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) overeengekomen. Schipluiden ontvangt nu 99 miljoen gulden voor de 33 hectare in het noordelijke deel van de polder. De bedoeling van de gemeente is het bedrag aan te wenden voor de ontwikkeling van de polder. Ongeveer 650 woningen zullen worden gebouwd waarvoor een goede ontsluiting richting de snelweg A4 nodig is. Delftsche Courant
5 januari Schipluiden is geen geldwolf. In haar Nieuwjaarstoespraak beschreef burgemeester Van Bijsterveldt van Schipluiden de manier waarop Schipluiden in de hoek was gezet als "Ongelukkig". De kosten van 120 miljoen zijn nog geen 10% van de totale kosten van het aan te kopen terrein van 34 hectare door het Hoogheemraadschap Delfland.De kosten van 350 gulden per vierkante meter voor bouwrijpe grond vind de gemeente niet te hoog. Inmiddels is het steekspel Schipluiden - Hoogheemraadschap beeindigd en zit men weer rond de tafel.  
8 december Schipluiden wil topprijs voor plek waterzuivering. De gemeente Schipluiden vraagt 120 miljoen gulden voor het 34 hectare grote gebied langs de A4 waar de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) moet komen. Dit komt neer op 350 gulden per vierkante meter. De gemeente wil een deel van dit geld gebruiken om elders in de Harnaschpolder dure tuinbouwgrond te kopen om deze voor bebouwing geschikt te maken. In dit gebied is de 350 gulden per een erg hoog bedrag! Delfland heeft Schipluiden een tegenbod gedaan van 60 miljoen gulden. Poldergrond in de Haaglanden heeft in het recente verleden 20 to ca. 50 gulden per vierkante meter gekost. Delftsche en Haagsche Courant
31 oktober De Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) wordt kleiner dan eerst gepland. De kosten zijn daardoor lager: 1,4 miljard, voor 30 hectare oppervlakte. Rondom kunnen nu een 50 meter brede strook met een kantorencomplex en een 40 meter brede groenstrook langs de Noordhoornseweg worden aangelegd. Figuren van de situatie staan verderop op de pagina. Het algemeen bestuur van Delfland moet nog goedkeuring geven tijdens een vergadering op 15 december a.s. Verder zal worden bekeken of de kosten nog lager kunnen en wat een en ander betekent voor de tarieven van Delfland  Al een aantal jaar was er een tariefsverhoging van 6% om de toen verwachte kosten van 1,2 miljard te dragen. Het waterschap reserveert twee hoeken voor de toekomst. Delftsche Courant
13 oktober Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Den Hoorn kan goedkoper en kleiner.In juni 1998 kwam het alarmsignaal dat de AWZI geen 1,1 miljard, maar 1,6 miljard gulden zou gaan kosten. Dit zou betekenen dat de huishoudens in het verzorgingsgebied ca. 260 gulden per jaar meer zouden moeten betalen Daarom werd er een studieperiode ingelast om maatregelen te onderzoeken om de kosten te drukken. Een aantal van deze maatregelen kunnen zijn:
 • Enkelvoudige uitvoering van de hoofdpersleiding in plaats van dubbel.
 • Straatrioolwater na slechts een korte reiniging in zee lozen als bij grote regenbuien een overschot onstaat. Hier is een vergunning voor nodig.
 • Het zo optimaal mogelijk gebruiken van de installatie "Houtrust" (eventueel enige vergroting).

Tijdens een informatieve bijeenkomst georganiseerd door het Hoogheemraadschap van Delfland werden deze punten nader toegelicht.

Haagsche Courant

Achtergrond informatie

Meer capaciteit en zuivering nodig

Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor "droge voeten en schoon water" in het gebied tussen Wassenaar, Hoek van Holland, Rotterdam en Zoetermeer.

In 2003 wil het Hoogheemraadsschap van Delfland in de Harnaschpolder een nieuwe installatie in gebruik nemen om het afvalwater van de Haagse regio te zuiveren. Dit plan is enige tijd geleden (februari 1998) huis-aan-huis middels een informatiekrant uitgelegd. De installaties zullen in totaal ongeveer 35 hectare nodig hebben. De gereserveerde plaats ligt in de bocht van de nieuwe A4 in de Harnaschpolder in Den Hoorn (gemeente Schipluiden). De huidige installatie "Houtrust" in Scheveningen dateert uit de jaren zestig. Deze heeft onvoldoende capaciteit en beantwoordt niet meer aan de huidige normen.

Gevolgen voor natuur en milieu

Voor het plan de afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZI) is een zogenaamd miliieu-effectrapportage (MER) gestart. Dit is een onderzoek naar de gevolgen van een AWZI voor natuur en milieu. Iedereen die bij het plan is betrokken kan invloed uitoefenen op de inhoud van dit rapport. De provincie Zuid-Holland voert dit onderzoek uit. Als het rapport klaar is kan iedereen reacties geven. Na goedkeuring van het MER door de provincie mag dit rapport worden gebruikt voor de aanvraag van vergunningen.

Enkele reactie uit de informatiekrant

Dijkgraaf Pieter Zevenbergen:

Na alle mogelijke lokaties te hebben bezien vindt de dijkgraaf de Harnaschpolder een uitstekende keuze. De provincie heeft deze lokatie in het streekplan aangewezen voor de installatie. De gemeente Schipluiden wil de voorziening inpassen in haar plannen voor de ontwikkeling van het gebied. Voor Delfland is het bouwen van de grootste zuiveringsinstallatie van Nederland een uitdaging!

Burgemeester van Bijsterveldt-Vliegenthart van Schipluiden:

Schipluiden heeft niet gesolliciteerd naar de AWZI. Maar de Harnaschpolder is geen Midden-Delfland. Het is een overgangsgebied met glastuinbouw en de A4 snelweg. Daarnaast staat het gebied onder druk om te worden bebouwd met bedrijven en woningen.

(Voormalig) Wethouder Boelens van Delft

Delft vindt de lokatie van de te bouwen AWZI erg ongelukkig en zou vanaf 2010 deze ruimte willen gebruiken (annexatie!?) voor bedrijven en woningbouw (Delft mag niet voor 2010 bouwen vanwege de afspraken over de Vinex lokaties). Bovendien heeft Delft problemen met de driehoekige vorm van het voorgestelde project, bepaald door de gemeentegrens van Schipluiden, die een goede indeling van de Harnaschpolder zou schaden.

Gaby Mulders, beleidsmedewerkker Ruimtelijke Ordening stadsgewest Haaglanden

Haaglanden heeft het convenant met afspraken niet ondertekend omdat het niet eens is met de ligging. Het vindt de AWZI geen visitekaartje voor verkeer dat Den Haag binnen rijdt.

De installatie gemonteerd in een luchtfoto: Links-boven de flats van Rijswijk; Rechts-onder de huidige bebouwing van de Harnaschpolder in Den Hoorn. De A4 is duidelijk zichbaar van midden-boven naar links onder. Midden-links het Harnaschknoopunt waar vandaan richting Wateringen, Naaldwijk, Den Haag en Kijkduin gereden kan worden.

WaterZuivering.jpg (24169 bytes)
awzi1.jpg (15624 bytes) Links en rechts twee situatieschetsen van het nieuwe plan voor de AWZI, zoals op 31 oktober in de Delftsche Courant werd afgedrukt. Duidelijk is de strook voor kantoren en de reserveterreinen

awzi2.jpg (18901 bytes)

De kantorenstrook langs de Noordhoornseweg is ten onrechte aangegeven. Er komt alleen een groenstrook

Tijdplanning:

Januari 1998
 • Startnotitie milieu-effectrapportage (m.e.r.).
1999 1e helft
 • Uitvoeren van m.e.r. onderzoek.
 • Informatieavond over eerste resultaten van de m.e.r.
 • Maken van het ontwerp-bestemmingsplan Harnaschpolder-Noord.
1999 najaar; werd februari 2000
 • Verschijnen van het m.e.r.-eindrapport en een themakrant.
 • Maken van het definitief ontwerp van de AWZI met inrichting van de terreinranden.
 • Verschijnen van het ontwerp bestemmingsplan Harnaschpolder- Noord door de gemeente Schipluiden en inspraakavond.
 • Definitief plan AWZI gereed. Een nieuwsbrief en tentoonstelling zullen een en ander duidelijk maken.
 • Aanvraag van de bouwvergunning.
 • Bekendmaking van de ontwerp-milieuvergunning en het verlenen van de vergunning voor de AWZI. Er is twee maal een bezwaarmogelijkheid.
medio 2002
 • Verlenen van de bouwvergunning en start van de voorbereidingen voor de bouw.
 • Vaststelling van het bestemmingsplan Harnaschpolder - Noord.
29 januari 2004
 • Officiële start van de aanleg van de AWZI
september 2006 - begin 2007
 • In gebruik nemen van de nieuwe installatie in de Harnaschpolder
2007
 • Aanpassing en verbouwing awzi Houtrust gereed

Voor informatie:

Hoogheemraadschap van Delfland, afd. communicatie
Phoenixstraat 32 te Delft.
Tel. 015-2608330 of via website.
Postadres: Postbus 3061, 2601 DB  Delft

Bronnen

24 december 2013